محمد عباس‌پور

دبیر کانون کتاب و کتاب‌خوانی

المیرا طارقی

مدیر مسئول رادیو آوان

ساره آذری

کارشناس تبلیغات

کوثر صدری

کارشناس رسانه

سارا حاتمی

مسئول کانون خیریه مهرباران و فعالیت‌داوطلبانه

پریسا پورمهدی

کارشناس شبکه‌های اجتماعی

فاطمه حسینی

کارشناس امور اداری

نرگس معالی

کارشناس طرح و برنامه

مهدی نعیمیان‌راد

مدیر اجرایی سازمان

junior dentist

Vestibulum nibh diam, nec rhoncus dolor fringilla non. Donec at neque egestas, feugiat leo eget ultrices orci.