علی فدوی‌اسلام

مسئول دفتر دانشکده داروسازی

فرناز مهدی‌زاده

مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی

مینو حسینی‌روش

مسئول دفتر دانشکده دندان‌پزشکی

پوریا راحمی

مسئول دفتر دانشکده پزشکی

شادی اسعدی

سردبیر نشریه وقایع اتفاقیه

محمد سجاد کاشانی

مدیر مسئول نشریه وقایع اتفاقیه

امیرعلی برومند

دبیر باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست

سجاد اله‌یاری

مسئول دفتر علمی کاربردی

محسن خاوری

کارشناس مستند‌سازی

محمدامین پوراحمدی

کارشناس مستندسازی