مژده مقیسه

مسئول دفتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی

شادی اسعدی

مسئول دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

امین خاکشور

مسئول دفتر دانشکده دام‌پزشکی

سید علیرضا ضیائی

مسئول دفتر دانشکده مهندسی

مهتاب موسوی

مسئول دفتر دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مطهره زارع

مسئول دفتر دانشکده کشاورزی

مبین جامی

مسئول دفتر دانشکده بهداشت

مهدی طاهری

مسئول دفتر دانشکده علوم‌ ریاضی

فرناز علی‌زاده

مسئول دفتر دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی

فاطمه رستگار

مسئول دفتر دانشکده علوم پایه