عضویت در سازمان دانشجویان

سازمان دانشجویان، خانه دانشجویان است؛ جایی برای اجرای آنچه در ذهن شما می‌گذرد؛ برای باهم فکر کردن؛ باهم قوی شدن؛ باهم اجرا کردن.