عضویت در سازمان دانشجویان

سازمان دانشجویان، خانه دانشجویان است؛ جایی برای اجرای آنچه در ذهن شما می‌گذرد؛ برای باهم فکر کردن؛ باهم قوی شدن؛ باهم اجرا کردن.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام‌خانوادگی*
زمینه‌های مورد علاقه جهت همکاری*