اعضا ادواری سازمان دانشجویان سال 98
ستاد مرکزی

شخص یکاحمد احمدی
مدیر اجرایی سازمان دانشجویان

 

شخص یکاحمد احمدی
کارشناس طرح و برنامه

 

اضغر فرهادی

کارشناس اداری

 

 

شخص یکمجید مجیدی
کارشناس امور اجرایی

 

شخص یک

عباس بوعذار
کارشناس رسانه

 

شخص یککاظم کفاش
مستندسازی

مسئولین دفاتر

شخص یکاحمد احمدی
مسئول دفتر دانشکده مهندسی

 

شخص یکاحمد احمدی
مسئول دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

اضغر فرهادی

مسئول دفتر داشکده محیط زیست و منابع طبیعی

 

 

شخص یکمجید مجیدی
مسئول دفتر دانشکده علوم اداری و سیاسی

 

شخص یک

عباس بوعذار
مسئول دفتر دانشکده الهیات

 

شخص یککاظم کفاش
مسئول دفتر دانشکده معماری و شهرسازی

علوم پزشکی

شخص یکاحمد احمدی
مسئول دفتر دانشکده دندانپزشکی

 

شخص یکاحمد احمدی
مسئول دفتر دانشکده پزشکی

 

اضغر فرهادی

مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی

 

شخص یکمجید مجیدی
مسئول دفتر دانشکده بهداشت

 

شخص یک

عباس بوعذار
مسئول دفتر دانشکده داروسازی

مسئول کانون ها

شخص یکاحمد احمدی
مسئول کانون خیریه مهرباران

 

شخص یکاحمد احمدی
مسئول کانون کتاب و کتابخوانی